W Urzędzie Miejskim w Dębnie podsumowaliśmy dziś 9-miesieczne prace nad lokalną strategią dla seniorów z Gminy Dębno oraz zaprezentowaliśmy propozycje dotyczące ostatecznego kształtu proponowanych rozwiązań.

Bazując na gruntownej diagnozie sytuacji tutejszych seniorów a także wielogodzinnych warsztatach strategicznych z udziałem Dębnowskiej Rady Seniorów i tutejszych instytucji doszliśmy do wspólnych wniosków, iż działania społeczności samorządowej Gminy Dębno powinny w najbliższych latach koncentrować się na czterech zasadniczych celach:

  • Podniesienie standardu opieki medycznej (w tym np. zwiększenie dostępności usług specjalistycznych)
  • Niwelowanie barier architektonicznych (w tym np. dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb seniorów, realizacja audytu senioralnego przestrzeni miejskiej)
  • Zwiększenie dostępności usług publicznych i wsparcia dla seniorów spoza miasta (w tym np. animacja budowy struktur senioralnych oraz podmiotów wspierających społeczności lokalne, wzmocnienie partycypacji mieszkańców w debacie publicznej i obiegu treści)
  • Usprawnienie transportu publicznego i dostępności komunikacyjnej (w tym np. działanie na rzecz zwiększenia liczby i standardu połączeń komunikacyjnych z innymi miastami, budowa sieci i praktyki solidarności transportowej w środowisku lokalnym)

Poszczególnym celom przyporządkowane zostaną w najbliższym czasie konkretne propozycje działań / projektów proponowanych do zrealizowania.