Bardzo częstym problemem jaki dotyczy seniorów jest nieznajomość praw, które mają osoby starsze jako konsumenci, i nieumiejętność ich egzekwowania.

Jedną z przyczyn tej sytuacji jest dyskryminacja pośrednia. W sferze handlu i usług polega ona na tym, że nie są uwzględniane ograniczenia swoiste dla starszych osób. W efekcie starsi konsumenci mają np. gorszy dostęp do informacji (ze względu na używaną terminologię, rozmiar czcionki, nieczytelną szatę graficzną regulaminów, umów, instrukcji, nieprzyjazne aplikacje i strony internetowe instytucji, nieumiejętność korzystania z Internetu lub brak do niego dostępu – skutkujące tzw. wykluczeniem cyfrowym).

Na niekorzyść osób starszych często działa też zaufanie do instytucji, będące przejawem tradycji kulturowej, w której wzrastali.

Zachęcamy rady seniorów z całej Polski do podjęcia działań zaradczych rekomendowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich tj.:

  • upowszechnianie w ramach lokalnych kampanii społecznych wiedzy o potencjalnych nadużyciach, prawach konsumenckich, sposobach ich skutecznego egzekwowania i formalnych strukturach broniących praw konsumentów,
  • efektywne upowszechnianie wiedzy o uprawnieniach obywateli wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej, także na poziomie samorządów.