Upowszechnianie instytucji gminnych rad seniorów, jako instrumentu pozwalającego w realny sposób włączać osoby starsze we współdecydowanie o sprawach istotnych dla społeczności lokalnej, jest szczególnie ważne w kontekście wyzwań demograficznych związanych z procesem dynamicznie zwiększającej się liczby seniorów.

To ważny element budowania społeczeństwa obywatelskiego, w ramach którego bogate doświadczenie tej grupy wiekowej może być doskonale spożytkowane dla dobra ogółu.