Mamy powód do dumy! Radni Gminy Dębno (powiat myśliborski) w dniu 27 października 2022 r. JEDNOGŁOŚNIE przyjęli „Politykę senioralną Gminy Dębno”. Tym samym Gmina Dębno dołączyła do elitarnego grona samorządów lokalnych w Polsce, które mogą pochwalić się tego typu dokumentem programowym dedykowanym seniorom, definiującym strategiczne kierunki rozwoju na rzecz poprawy sytuacji osób starszych.

„Polityka senioralna Gminy Dębno” to owoc naszego projektu „Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów”. Dokument bazuje na gruntownej diagnozie sytuacji dębnowskich seniorów a także cyklu wielogodzinnych warsztatów z udziałem Dębnowska Rada Seniorów i tutejszych instytucji.

9-miesięczna praca doprowadziła nas do wspólnych wniosków, iż działania społeczności samorządowej Gminy Dębno powinny w najbliższych latach koncentrować się na czterech zasadniczych celach:

  • Podniesienie standardu opieki medycznej (w tym np. zwiększenie dostępności usług specjalistycznych)
  • Niwelowanie barier architektonicznych (w tym np. dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb seniorów, realizacja audytu senioralnego przestrzeni miejskiej)
  • Zwiększenie dostępności usług publicznych i wsparcia dla seniorów spoza miasta (w tym np. animacja budowy struktur senioralnych oraz podmiotów wspierających społeczności lokalne, wzmocnienie partycypacji seniorów w debacie publicznej i obiegu treści)
  • W miarę możliwości usprawnienie transportu publicznego i dostępności komunikacyjnej (w tym np. działanie na rzecz zwiększenia liczby i standardu połączeń komunikacyjnych z innymi miastami, budowa sieci i praktyki solidarności transportowej w środowisku lokalnym)

Zapoznaj się z „Polityką senioralną Gminy Dębno”

Projekt „Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów” realizowaliśmy dzięki dotacji z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, który finansowany jest przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W ramach projektu opracowaliśmy także lokalne polityki senioralne dla Miasta Wałcza oraz Miasta Sławno. Dokumenty są obecnie procedowane przez w/w samorządy. Mamy nadzieję niebawem także zostaną przyjęte uchwałami radnych.