Strategie senioralne

Lokalne strategie senioralne

We współpracy rad seniorów, samorządów lokalnych, stowarzyszeń, innych zainteresowanych podmiotów oraz mieszkańców, przeprowadzimy proces tworzenia lokalnych polityk senioralnych w trzech wybranych gminach. Będzie to pozytywna odpowiedź na niewystarczająco i nieskutecznie podejmowany przez jednostki samorządu terytorialnego temat programowania strategicznego w zakresie polityki senioralnej, ze wszelkimi tego negatywnymi konsekwencjami.

 
zaangażowanych osób
 
włączonych instytucji
 
wypracowane strategie

W każdej z gmin proces wypracowania lokalnej polityki senioralnej będzie miał trzy zasadnicze etapy:

 • Diagnoza

 • Programowanie

 • Wdrażanie

 

Złożą się na nie w szczególności następujące działania:

 • utworzenie w każdej z gmin zespołu roboczego (w składzie m.in.: przedstawiciele rady seniorów, urzędu, instytucji polityki społecznej, kultury, a także organizacji i środowisk pozarządowych)

 • zaproszenie do udziału w pracach nad strategią (skierowane „na zewnątrz” do poszczególnych osób organizacji i środowisk),

 • przygotowanie narzędzi ewaluacji,

 • mapowanie (analizowanie) potrzeb i aktywności seniorów,

 • spotkania i dyskusje nad rozwojem społeczności lokalnej, otwarte debaty,

 • zdefiniowanie priorytetów rozwojowych,

 • sformułowanie wizji gminy, jako obszaru realizacji polityk senioralnych,

 • zdefiniowanie celów polityki senioralnej,

 • wdrożenie systemu monitoringu,

 • wypełnienie zapisów polityki poprzez wypracowanie wstępnych koncepcji projektów, programów, inicjatyw na rzecz seniorów.

 

W każdej z trzech gmin:

 • odbędą się co najmniej po 3 spotkania warsztatowe z udziałem szerokiego spektrum środowisk,

 • włączymy w proces partycypacji co najmniej 300 osób i co najmniej 10 lokalnych podmiotów, organizacji, instytucji,

 • silnie wspierać i animować będziemy gminne rady seniorów, jako „twarze” całego procesu.

Strategie polityki senioralnej, opracowane w wielomiesięcznym procesie, trafią na ręce włodarzy. Wierzymy, że jeszcze przed końcem projektu lub niedługo po jego zakończeniu, zostaną formalnie przyjęte stosownymi uchwałami i staną się obowiązującymi aktami prawa lokalnego. Zakładamy, że w okresie realizacji projektu przyjęte zostaną co najmniej dwie z trzech strategii. Strategie zostaną wydrukowane (każda w nakładzie 50 egz.) i upowszechnione wśród władz, instytucji i innych uczestników procesu partycypacyjnego.

Na bazie zebranych doświadczeń opracujemy przewodnik dla rad seniorów i samorządów upowszechniający metodologię oraz dobre praktyki w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnej polityki senioralnej. Publikacja w wersji elektronicznej trafi do wszystkich 2477 gmin w Polsce, oraz wszystkich zidentyfikowanych rad seniorów, natomiast w wersji wydrukowanej do radych seniorów osób zainteresowanych z woj. zachodniopomorskiego (którzy preferują tradycyjną formę publikacji). Druk w nakładzie 100 egz.

Skip to content