Warsztaty

Warsztaty „RADA W DZIAŁANIU”

Odpowiedzią na niedostatki wiedzy bądź specyficznych umiejętności radnych seniorów, które pozwoliłyby im na lepsze pełnienie przez nich swojej funkcji będzie organizacja cyklu praktycznych warsztatów. Tematyka warsztatów będzie dostosowana do konkretnych potrzeb poszczególnych rad, które obejmiemy wsparciem.

 
uczestników
 
rad seniorów
 
godzin wsparcia

Przykładowe zagadnienia poruszane podczas warsztatów (katalog otwarty):

  • współpraca z władzami gminy i otoczeniem, negocjacje, budowanie sojuszy, pozyskiwanie zasobów na działania na rzecz seniorów, banki pomysłów,

  • innowacje społeczne na rzecz osób starszych, elementy metody design thinking tj. twórczego rozwiązywania problemów,

  • efektywna komunikacja zewnętrzna, skuteczne informowanie społeczności lokalnej o radzie i jej działalności, wizerunek, współpraca z mediami, wystąpienia publiczne,

  • organizacja wewnętrzna rady seniorów, efektywna komunikacja wewnątrz rady (zagadnienia związane z rolami w grupie, podstawowe informacje na temat rozwiązywania konfliktów, metody budowania trwałej i silnej grupy),

  • formalnoprawne aspekty funkcjonowania rad, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów dot. rad,

  • planowanie działalności rad, elementy zarządzania.

Ostateczna tematyka warsztatów ustalona zostanie indywidualnie z poszczególnymi radami. Przewidujemy objęcie wsparciem co najmniej 60 osób z co najmniej 8 rad (dla każdej z nich planujemy 25 godzin wsparcia w formie 5 dni warsztatów tematycznych realizowanych w miejscowościach gminnych, w których dana rada działa). Będą to w pierwszej kolejności radni seniorzy, ale także – w razie zainteresowania – seniorzy blisko współpracujący z radami, np. reprezentujący różne senioralne stowarzyszenia, czy też osoby aspirujące do zasilenia szeregów rad w przyszłości. W warsztatach będą również mogli brać udział seniorzy z rad działających po sąsiedzku (w sąsiednich gminach).

Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały rady, które zgłoszą największą liczbę osób/radnych zmotywowanych do zdobywania wiedzy (takie podejście zapewni ciągłość rezultatów i pamięć instytucjonalną w dłuższej perspektywie czasowej).

Skip to content