Na ulicach polskich miast, gmin oraz wsi coraz częściej można spotkać osoby, które ukończyły 60. rok życia. Odsetek osób starszych w Polsce już teraz wynosi ponad 20%, a w najbliższych latach będzie się stale zwiększał. Jako że jednym z filarów zadań własnych gminy/miasta jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, oczywiste jest, że realizacja tego typu zadań w coraz większym stopniu powinna brać pod uwagę osoby starsze – ich punkt widzenia, opinie i potrzeby. W tym celu powoływane są gminne/miejskie rady seniorów.

Czym zajmuje się gminna/miejska rada seniorów?

Rolą gminnej rady seniorów jest przede wszystkim komunikowanie potrzeb osób starszych poprzez opiniowanie i konsultowanie dotyczących ich decyzji lokalnych władz. Może ona jednak podejmować również wiele innych działań na rzecz poprawy sytuacji seniorów i seniorek w gminie. Warto zdawać sobie sprawę z szerokiego zakresu możliwej działalności gminnych rad seniorów – może być to ważnym argumentem, kiedy będziecie chcieli przekonać Wasze lokalne władze do powołania takiego ciała doradczego.

Oto przykładowe obszary tematyczne, które mogą być przedmiotem działalności gminnej rady seniorów:

 • opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów i seniorek,
 • opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących najstarszych mieszkańców i mieszkanek miasta,
 • przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań i prac legislacyjnych na rzecz seniorów i seniorek w perspektywie krótko- i długookresowej,
 • inicjowanie działań na rzecz seniorów i seniorek,
 • upowszechnianie i promowanie współpracy władz samorządowych gminy ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych,
 • wspieranie różnych form aktywności seniorów i seniorek,
 • dążenie do umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,
  monitorowanie potrzeb seniorów i seniorek zamieszkałych na terenie gminy,
 • podejmowanie działań w zakresie przełamywania stereotypów na temat starości oraz seniorów i seniorek, a także budowanie ich autorytetu,
 • upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych,
  podejmowanie działań dążących do budowy pozytywnego wizerunku seniorów i seniorek.

Przykłady projektów zrealizowanych dzięki współpracy gminnej/miejskiej rady seniorów z władzami gminy/miasta

 • Koperta życia – karta pomagająca szybciej podjąć akcję ratującą zdrowie lub życie osoby starszej. Są na niej zawarte informacje o stanie zdrowia seniora lub seniorki oraz o przyjmowanych lekach.
 • Złota rączka – finansowane z budżetu gminy drobne usługi naprawcze dla osób starszych, które nie są w stanie samodzielnie np. wymienić uszczelki czy przybić gwoździa.
 • Taksówka dla seniora – całkowita lub częściowa refundacja dojazdu do miejsc usług publicznych np. do urzędu lub przychodni.
 • Wolontariat sąsiedzki – współpraca międzypokoleniowa polegająca na realizacji przez młode osoby wolontariatu polegającego na pomocy osobom starszym w prostych zadaniach domowych, które są dla nich dużym wyzwaniem.
 • Przystanki przyjazne osobom starszym – wymiana rozkładów jazdy transportu publicznego na rozkłady z powiększoną czcionką oraz planowanie infrastruktury przystanków tak, by była ona przyjazna osobom starszym.
 • Telefon dla seniora – urzędowa linia telefoniczna dedykowana dla informacji dotyczących osób starszych, ułatwiająca seniorom i seniorkom kontakt z instytucjami publicznymi.
 • Mobilna biblioteka dla seniorów – usługa biblioteki polegająca na objazdowym wypożyczaniu książek po wcześniejszym kontakcie z biblioteką. Raz w tygodniu pracownik lub pracowniczka biblioteki objeżdża zapisanych do biblioteki seniorów i seniorki , rozwożąc im zamówione pozycje i odbierając już przeczytane.
 • Tytka seniora – koperta wysyłana zainteresowanym seniorom i seniorkom, zawierająca informacje dla osób starszych, dotyczące wielu dziedzin – od wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, po profilaktykę zdrowotną.

Tekst zaczerpnięty ze strony www.maszglos.pl