W naszym projekcie „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” udział weźmie m.in. Rada Seniorów Miasta Kołobrzeg. Rada powstała we wrześniu 2019 r. i ma na swoim koncie m.in.:

  • I Kołobrzeski Bal Seniora – impreza na hali milenium, w której wzięło udział 300 seniorów z różnych środowisk. Celem balu było integrowanie i wspieranie aktywności seniorów
  • Wydzielenie w budżecie miasta puli środków na działalność Rady i działania podejmowane przez Radę Seniorów
  • Współpracę ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, w tym z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie dostosowania przestrzeni miejskiej do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
  • Opiniowanie uchwał istotnych dla seniorów w mieście – budżetu miasta, programów polityki zdrowotnej, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
  • Regularne zapraszanie na posiedzenia Rady Seniorów władz miasta, radnych, dyrektorów jednostek czy prezesów spółek (np. Dyrektor MOPS w sprawie klubów seniora, usług opiekuńczych i innych świadczeń, projektu poszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich, Prezes Komunikacji Miejskiej w sprawie udogodnień dla seniorów korzystających z komunikacji publicznej)
  • Zgłoszenie wniosków do budżetu Miasta Kołobrzeg na 2020 r.
  • Udział przedstawiciela Rady Seniorów w opiniowaniu ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na działania skierowane do osób w wieku emerytalnym.